Moduly

Strategický manažment

Strategický manažment

MBA 741 slúži ako záver pre všetky predchádzajúce moduly v programe. Úlohy a aktivity prinútia študentov, aby čerpali a integrovali poznatky zo všetkých predchádzajúcich modulov MBA.

Podnikové financie

Podnikové financie

MBA 737 skúma podnikateľské financie, vrátane korporátneho finančného manažmentu a investícií. Vychádzajúc z predchádzajúcich modulov o podnikateľskom prostredí a finančnom účtovníctve, podstata tohto kurzu je v oblasti financií; poskytuje koncepcie a nástroje pre dôkladnú analýzu finančných rozhodnutí založených na základných princípoch modernej finančnej teórie.

Finančné a manažérske účtovníctvo

Finančné a manažérske účtovníctvo

MBA 733 pripravuje budúcich manažérov, aby plne pochopili sofistikované koncepcie účtovníctva v oblasti finančného a manažérskeho vedenia a mohli ich aplikovať v každodenných povinnostiach. Modul tiež oboznamuje študentov so zložitosťami korporátnej správy a riadenia aktív.

Operačný manažment

Operačný manažment

Predmetom MBA 731 je riadenie prevádzky, kľúčová organizačná funkcia, ktorá riadi  procesy, ktoré dodávajú zákazníkom produkty alebo služby organizácie. V tomto module študenti skúmajú produktové procesy, nástroje a techniky zlepšovania procesov, dodávateľský reťazec a logistiku; a interakcie, ktoré súvisia s kapacitou a procesmi inventarizácie.

Marketingový manažment

Marketingový manažment

MBA 721 je navrhnutý tak, aby rozvíjal pracovnú znalosť marketingovej teórie a praktickej aplikácie inovatívnych marketingových stratégií prostredníctvom úloh, ktoré reflektujú reálnu situáciu. Modul skúma základy a aplikácie marketingového mixu produktu, ceny, distribúcie a komunikácie.

Manažment ľudských zdrojov

Manažment ľudských zdrojov

MBA 713 nadväzuje na MBA 711- Podnikateľské prostredie, kde bol preberaný význam riadenia ľudských zdrojov, ako porozumieť správanie zamestnancov, ako motivovať zamestnancov a ako rozhodovať. V tomto module sa ďalej rozvíjajú schopnosti ako efektívne pracovať s ľudskými zdrojmi na profesionálnej úrovni.

Manažérska ekonómia

Manažérska ekonómia

Manažérska ekonómia je štúdium aplikácie ekonomickej teórie a konceptov na obchodnícke rozhodnutia. Tento modul vychádza z úvodného ekonomického materiálu v MBA 711 – Podnikateľské prostredie, vrátane výrobných faktorov, ponuky a dopytu, stupne hospodárskej súťaže (alebo trhových štruktúr), makroekonomické indikátory, peniaze a finančné systémy; a medzinárodný obchod a financie.

Podnikateľské prostredie

Podnikateľské prostredie

MBA 711 orientuje študentov na rôzne funkčné oblasti v podnikových organizáciách. Tento kurz systematicky skúma vonkajšie prostredie, v ktorom podniky pôsobia - právne a regulačné, makroekonomické, kultúrne, politické, technologické a prírodné. Modul sa venuje kritickým príležitostiam a hrozbám, ktoré manažment rieši na základe analýzy vonkajších obchodných podmienok.

Základy MBA

Základy MBA

MBA 707 sa zameriava na písomné a verbálne komunikačné zručnosti, analýzu dát, kritické myslenie a sebahodnotenie, ktoré pripravujú študentov na ďalšie moduly v programe MBA. V rámci modulu sa študenti oboznámia s online riadiacim systémom Franklinskej univerzity vedenia výučby, BlueQuill. Pracujú na vývoji efektívnych písaných a prezentačných zručností na úrovniach, ktoré sú potrebné pre úspešné absolvovanie štúdia.