Ľubomíra Gertler študovala na Odbore financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej profesijný záujem bol od počiatku v oblasti podnikových financií a riadenia rizika vo financiách. Riziko vo financiách a zvlášť téma merania kreditného a trhového rizika bola hlavným predmetom záujmu v jej diplomovej ale i dizertačnej práci. Pri doktorskej práci významne čerpala zo svojej výskumnej činnosti na Odbore financií na Univerzite Georga Washingtona, ktorú absolvovala v rámci Fulbrightovho štipendia.

Od roku 2011 pracuje na pozícii docent na Odbore financií EUBA a vyučuje predmety ako Riziko a neistota vo financiách či Oceňovanie finančných aktív. Je riešiteľkou mnohých projektov a výskumných grantov. Vo svojej oblasti aktívne publikuje v domácich a zahraničných časopisoch.

Je poprednou expertkou v oblasti regulácie a implementácie ICAAP (dohoda Bazilej III), riadenia portfólia v bankách, v oblasti kapitálovej primeranosti a riadenia likvidity. Od roku 2007 je tiež členkou Slovenskej bankovej asociácie.

Miloš Tumpach začal študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa špecializoval na oblasti ekonomických informácií a kontroly (účtovníctvo). V roku 2015 sa stal na Slovensku prvým úplným profesorom účtovníctva a v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Po ukončení doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dr. Miklošík pokračoval v akademickom pôsobení na tejto fakulte. Učil, rozvíjal a neskôr po udelení akademického titulu docent aj garantoval predmety informačné systémy marketingu a manažment znalostí. Okrem toho učil ďalšie predmety z oblasti marketingu a manažmentu.

Dr. Miklošík je skúseným manažérom s dlhoročnými skúsenosťami s riadením náročných IT projektov a rozsiahlych tímov. Vždy podporoval a rozvíjal konkrétnu spoluprácu medzi akademickou obcou a subjektmi hospodárskej praxe.

Je držiteľom certifikátov ITIL Foundation, PRINCE2 Foundation, Certificate in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Security Manager (CISM) and Certified Information Systems Auditor (CISA).

Dr. Miklošík je autorom viac ako 170 publikačných výstupov vrátane viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých článkov. Je recenzentom vedeckých časopisov Knowledge Management Research and Practice, Central European Review of Economic Issues, Communication Today or Scientia Commercialia Bratislavensia. Bol zodpovedným riešiteľom alebo členom riešiteľského kolektívu desiatich vedeckých projektov.

Martin Volek vyštudoval obchodné vedy na Wirtschaftsuniversität vo Viedni a následne pracoval pre rakúsku banku. 12 rokov zastupoval najväčšiu jazykovo-vzdelávaciu organizáciu na svete Education First na Slovensku. Taktiež patrí medzi zakladateľov jazykovo vzdelávacej inštitúcie Volis Academy.

Ing. Jana Blštáková, PhD. doktorandské štúdium ukončila v roku 2010 v odbore ekonomika a manažment podniku obhajobou dizertačnej práce na tému Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov. V súčasnosti participuje v úlohe koordinátora projektu za tím na Slovensku aktívneho v medzinárodnej výskumnej siete CRANET (The Cranfield network on International Human Resource Management), ktorá je orientovaná na kontinuálne mapovania aplikácie personálnych politík a postupov a komparáciu v celosvetovom meradle. V súčasnosti operuje prostredníctvom spolupráce štyridsiatich škôl vysokoškolského alebo univerzitného typu ekonomického zamerania.

Pôsobila ako člen niekoľkých výskumných tímov grantových projektov VEGA a ako vedúca projektu Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu ku špecifikám podnikateľských modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru.

Od roku 2015 pôsobí ako prodekanka pre zahraničné vzťahy fakulty podnikového manažmentu, od roku 2016 ako členka dozornej rady Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), od roku 2017 ako členka správnej rady Medzinárodného konzorcia pre dvojité diplomy (CIDD). Ako člen Katedry manažmentu, Fakulty podnikového manažmentu, EUBA vyučuje predmety Riadenie ľudských zdrojov, Organizačné správanie a Odmeňovanie zamestnancov. Vo voľnom čase sa venuje vytrvalostnému behu a art hobby.

Joanna Williamson študovala na Štátnej univerzite v meste Columbus v americkom štáte Ohio, kde sa špecializovala na žurnalistiku a neskôr aj na obchodnú administratívu. Tu získala bakalársky titul v roku 1977 a titul MBA v roku 1979. Potom pokračovala v štúdiu na Capital univerzite tiež v meste Columbus, kde získala titul Doktor práv v roku 1992 a neskôr na Univerzite Severnej Karolíny v meste Chapel Hill v americkom štáte Severná Karolína, kde získala doktorát v roku 2010.

Jej univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy ako Marketingový manažment, Teória aplikovanej komunikácie, Stáž (Internship), či Teória aplikovanej marketingovej komunikácie. Má tiež rozsiahlu externú pedagogickú prax na rôznych iných univerzitách v amerických štátoch Florida, Colorado, Ohio a Arizona. Bola tiež prezidentkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti Williamson Works & Associates, LLC od roku 2000 do roku 2011. Od roku 2013 je predsedníčkou oddelenia manažmentu a marketingu a predsedníčkou programu Master of Science v oblasti marketingu a komunikácie na oddelení manažmentu a marketingu na Franklinskej univerzite v meste Columbus v americkom štáte Ohio. Je tiež hrdou členkou Americkej reklamnej federácie, Americkej marketingovej asociácie a Ohio Bar komisie.

Wendell Seaborne študoval na Indianskej univerzite v meste Bloomington v americkom štáte Indiana, kde sa špecializoval na politické vedy a získal bakalársky titul v roku 1981. V roku 1997 získal titul MBA na Andersonskej universite v meste Anderson. V roku 2000 získal Certifikát v postgraduálnom štúdiu na univerzite Regent v meste Virginia Beach v americkom štáte Virgínia, kde získal aj doktorandské štúdium v roku 2003 so špecializáciou na organizačné vedenie.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy ako Podnikateľské prostredie, Organizačné vedenie, Strategický manažment, Základy MBA a Biznis etika pre riadiacich pracovníkov. Od roku 2006 do roku 2011 bol pán Wendell profesorom manažmentu na Andersonskej univerzite a od roku 2017 začal pracovať na Franklinskej univerzite v meste Columbuse v americkom štáte Ohio ako predseda oddelenia pre podnikovú administratívu a riaditeľ doktorandských štúdií. V súčasnosti je dekanom doktorandského štúdia, ako aj predsedom katedry podnikovej správy a vedúcim fakulty MBA štúdia.

Alan D. Rogers študoval na Franklinskej Univerzite v Columbuse v americkom štáte Ohio, ktorú absolvoval v roku 1986 špecializovaním sa na účtovníctvo. Neskôr pokračoval v štúdiu na Štátnej univerzite v štáte Ohio, kde získal v roku 1988 diplom MBA a neskôr na Waldenskej univerzite v Minneapolise v štáte Minnesota, kde získal doktorát v odbore účtovníctvo v roku 2016.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy manažérskeho účtovníctva, dane z príjmov, podnikové financie, teória finančného účtovníctva, riadenie nákladov, finančné vedenie alebo základy financií. Pán Roger tiež zastával pozíciu regionálneho manažéra / asistenta viceprezidenta bánk Fifth Third Bank a Star Bank a viceprezidenta úveru v Credit Union v Columbuse v štáte Ohio. V súčasnosti je predsedom program MBA (Master of Science in Accounting) na Franklinskej univerzite v meste Columbus v americkom štáte Ohio a prezidentom spoločnosti “Alan D. Rogers a spol.” v Reynoldsburgu v štáte Ohio. Pán Rogers je tiež hrdým členom účtovníckej spoločnosti Ohio Society of Certified Public Accountants.

Garry L. McDaniel študoval na Texaskej štátnej univerzite v San Marcos v americkom štáte Texas, kde sa špecializoval na geografiu a na poradenstvo. V roku 1975 tam získal bakalársky a v roku 1978 magisterský titul. Potom pokračoval v štúdiu na Texaskej univerzite v Austine v americkom štáte Texas, kde získal doktorát vo vzdelávacej správe v roku 1998.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy ako riadenie ľudských zdrojov, základy MBA, organizačné vedenie, zásady riadenia alebo vzdelávania / rozvoja. Pán McDaniel bol prezidentom združenia People Works v texaskom Austine od roku 2002 do roku 2006 a neskôr sa stal vedúcim štúdia MBA na Fakulte riadenia ľudských zdrojov. V súčasnosti je predsedom programu riadenia ľudských zdrojov na Franklinskej univerzite v meste Columbus v americkom štáte Ohio a tiež hrdým členom troch združení – Americkej spoločnosti pre vzdelávanie a rozvoj, Spoločnosti pre riadenie ľudských zdrojov a Organizácie sieťového rozvoja.

Ayegbeni (Andy) Igonor študoval na univerzite v Ibadane v Nigérii, kde sa špecializoval na pedológiu v oblasti poľnohospodárstva a tiež na informatiku. Tu získal bakalársky titul v roku 1992 a magisterský titul v roku 1997. Potom pokračoval v štúdiu na Univerzite západného Anglicka v meste Bristol (Bristol Business School), kde získal doktorát v roku 2007 v odbore riadenia a informačných systémov. Získal tiež množstvo licencií a certifikátov.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy ako Základy MBA, Správa a manažment zdravotníckych dát a informácií, Bezpečnosť v praxi a jej aplikácia alebo Zdravotnícka informatika. Pán Igonor bol asistujúcim profesorom (Bezpečnosť informácií) na Univerzite Concordia v Edmontone v kanadskej provincii Alberta v rokoch 2005 až 2008 a neskôr predsedal v Technologickom inštitúte severnej Alberty v Edmontone v rokoch 2008 až 2014. V súčasnosti je dekanom Ross College of Business a spolupodieľa sa na riadení Centra pre verejnú bezpečnosť a kybernetickú výchovu (College of Business). Je tiež hrdým členom riadenia asociácií Kontrola informačných systémov, Audítorskej asociácie a tiež Amerického združenia pre správu zdravotníckych informácií.

Bruce A. Campbell absolvoval svoje bakalárske štúdium na univerzite v Eugene v štáte Oregon, kde sa špecializoval na ruský jazyk v roku 1975. V roku 1979 ukončil magisterské štúdium na Indiana Univerzite v meste Bloomington v štáte Indiana, kde sa špecializoval na slovanské jazyky a literatúru a tiež v roku 1990 na Clevelanskej štátnej univerzite v Clevelande v štáte Ohio, kde sa špecializoval na ekonómiu. Pán Campbell získal titul MBA v roku 1981 na Washingtonskej Univerzite v meste Seattle v štáte Washington a doktorát v roku 2002 na Kentskej štátnej univerzite v Kente v štáte Ohio, kde sa špecializoval na odbor Financie.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy Podnikové financie, Manažérska ekonómia, Základy MBA, Globálne financie, Princípy financií, Finančné stáže a líderstvo či Úvod do mikroekonómie. Spomedzi mnohých ďalších funkcií zastával pán Campbell funkciu viceprezidenta PNC Bank (Cleveland Loan Production Office), pozíciu dekana / odborného asistenta predmetu Občianske vzdelávanie na Medzinárodnej kresťanskej univerzite v Kyjeve na Ukrajine a bol aj riaditeľom programu MBA na Myers Univerzite. Od roku 2014 je riaditeľom MBA programu a Sekcie finančného manažmentom na Franklinskej Univerzite v meste Columbus v americkom štáte Ohio a je tiež hrdým členom finančného poradného výboru štátnej školy Columbus State (Community College).