Po ukončení doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dr. Miklošík pokračoval v akademickom pôsobení na tejto fakulte. Učil, rozvíjal a neskôr po udelení akademického titulu docent aj garantoval predmety informačné systémy marketingu a manažment znalostí. Okrem toho učil ďalšie predmety z oblasti marketingu a manažmentu.

Dr. Miklošík je skúseným manažérom s dlhoročnými skúsenosťami s riadením náročných IT projektov a rozsiahlych tímov. Vždy podporoval a rozvíjal konkrétnu spoluprácu medzi akademickou obcou a subjektmi hospodárskej praxe.

Je držiteľom certifikátov ITIL Foundation, PRINCE2 Foundation, Certificate in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Security Manager (CISM) and Certified Information Systems Auditor (CISA).

Dr. Miklošík je autorom viac ako 170 publikačných výstupov vrátane viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých článkov. Je recenzentom vedeckých časopisov Knowledge Management Research and Practice, Central European Review of Economic Issues, Communication Today or Scientia Commercialia Bratislavensia. Bol zodpovedným riešiteľom alebo členom riešiteľského kolektívu desiatich vedeckých projektov.