Ing. Jana Blštáková, PhD. doktorandské štúdium ukončila v roku 2010 v odbore ekonomika a manažment podniku obhajobou dizertačnej práce na tému Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov. V súčasnosti participuje v úlohe koordinátora projektu za tím na Slovensku aktívneho v medzinárodnej výskumnej siete CRANET (The Cranfield network on International Human Resource Management), ktorá je orientovaná na kontinuálne mapovania aplikácie personálnych politík a postupov a komparáciu v celosvetovom meradle. V súčasnosti operuje prostredníctvom spolupráce štyridsiatich škôl vysokoškolského alebo univerzitného typu ekonomického zamerania.

Pôsobila ako člen niekoľkých výskumných tímov grantových projektov VEGA a ako vedúca projektu Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu ku špecifikám podnikateľských modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru.

Od roku 2015 pôsobí ako prodekanka pre zahraničné vzťahy fakulty podnikového manažmentu, od roku 2016 ako členka dozornej rady Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), od roku 2017 ako členka správnej rady Medzinárodného konzorcia pre dvojité diplomy (CIDD). Ako člen Katedry manažmentu, Fakulty podnikového manažmentu, EUBA vyučuje predmety Riadenie ľudských zdrojov, Organizačné správanie a Odmeňovanie zamestnancov. Vo voľnom čase sa venuje vytrvalostnému behu a art hobby.