Ľubomíra Gertler študovala na Odbore financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej profesijný záujem bol od počiatku v oblasti podnikových financií a riadenia rizika vo financiách. Riziko vo financiách a zvlášť téma merania kreditného a trhového rizika bola hlavným predmetom záujmu v jej diplomovej ale i dizertačnej práci. Pri doktorskej práci významne čerpala zo svojej výskumnej činnosti na Odbore financií na Univerzite Georga Washingtona, ktorú absolvovala v rámci Fulbrightovho štipendia.

Od roku 2011 pracuje na pozícii docent na Odbore financií EUBA a vyučuje predmety ako Riziko a neistota vo financiách či Oceňovanie finančných aktív. Je riešiteľkou mnohých projektov a výskumných grantov. Vo svojej oblasti aktívne publikuje v domácich a zahraničných časopisoch.

Je poprednou expertkou v oblasti regulácie a implementácie ICAAP (dohoda Bazilej III), riadenia portfólia v bankách, v oblasti kapitálovej primeranosti a riadenia likvidity. Od roku 2007 je tiež členkou Slovenskej bankovej asociácie.