Prihlásenie sa na štúdium – podanie prihlášky

Aby bola žiadosť akceptovaná – záväzná, je potrebné po vyplnení a odoslaní prihlášky uhradiť poplatok 500 Eur na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 4503, ktorý bude odpočítaný z celkovej sumy poplatku za štúdium.

EU v Bratislave bude vyhodnocovať materiály, ktoré uchádzači o štúdium dodajú ako súčasť prijímacieho pokračovania a odporučí univerzite FRANKLIN tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky FRANKLIN na prijatie na štúdium. Konečné rozhodnutie o prijatí na štúdium MBA programu je podmienené súhlasom univerzity FRANKLIN.

V prípade, že účastník v rámci prijímacieho procesu nebude prijatý na štúdium MBA programu, uhradený poplatok 500 Eur bude bezodkladne vrátený.

 

Cena a platobné podmienky

Štúdium otvárame 7. januára 2019. Termín ukončenia študijného programu MBA je stanovený na 9. mája 2020.

Vzdelávací program MBA je zabezpečovaný výhradne v anglickom jazyku.

MBA je platená forma celoživotného vzdelávania manažérov, t. j. poskytuje sa účastníkovi za finančnú odplatu (poplatok), ktorá predstavuje spolu sumu vo výške 10 000 EUR (slovom desaťtisíc eur).

V odplate nie je zahrnuté poskytnutie literatúry; tú je povinný zakúpiť si účastník vzdelávania na vlastné náklady.

Účastník sa zaväzuje poukázať poplatok za MBA bezhotovostným platobným stykom na účet EU v Bratislave: SK34 8180 0000 0070 0007 4503, v jednej platbe pred začatím vzdelávania (najneskôr do 17.12.2018) – v tomto prípade získava automatickú zľavu vo výške 5% z úhrady, t. j. vo výške 500 EUR. V tomto prípade je účastník oprávnený poukázať na účet EU v Bratislave úhradu vo výške 9.000 EUR, nakoľko suma vo výške 500 EUR za podanie prihlášky bola započítaná do celkovej sumy študijného poplatku, alebo účastník sa zaväzuje poukázať poplatok za MBA bezhotovostným platobným stykom na účet EU v Bratislave v dvoch splátkach podľa nasledovného splátkového kalendára:

  • 4 500,00 EUR najneskôr do 17.12.2018 (započítaná suma za podanie prihlášky)
  • 5 000,00 EUR najneskôr do 17.12.2019

Doklad o zaplatení celého poplatku, resp. prvej splátky poplatku za MBA oprávňuje účastníka zúčastňovať sa na vzdelávacom programe MBA. V prípade neuhradenia celej platby, resp. prvej splátky do 17.12.2018, účastník stráca automaticky právo účasti na vzdelávaní.

Povinnosť uhradiť poplatok za MBA môže namiesto účastníka na seba prevziať iná fyzická, alebo právnická osoba (napr. zamestnávateľ účastníka).