Zamestnanie

Vzdelanie

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené osobné údaje v prihláške sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. V súlade s § 11zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odoslaním prihlášky dávam súhlas, aby Ekonomická univerzita v Bratislave spracúvala moje osobné údaje.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že spracované osobné údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými vnútornými právnymi predpismi Ekonomickej univerzity v Bratislave (Registratúrny poriadok EU v Bratislave).